การขอวีซ่านักเรียน Canada
Rate this item
(0 votes)

การขอวีซ่านักเรียน Canada
Published in เรียนต่อแคนาดา Tuesday, 30 June 2015 23:16

เอกสารประกอบการขอวีซ่า นักศึกษาควรปรึกษาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวีซ่า และเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ถูกขั้นตอน ก่อนที่นักศึกษาจะทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่แคนาดา

 

1. ฟอร์มวีซ่า ที่กรอกครบถ้วนแล้ว

2. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

3. รูปถ่ายขนาดติดพาสปอร์ต (2 x 2 ½ นิ้ว) สี หรือขาว-ดำ

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

5. จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา ตัวจริง (official acceptance letter) ซึ่งระบุหลักสูตร ระดับการศึกษา ระยะเวลาของหลักสูตร วันที่เริ่มและสิ้นสุดของหลักสูตรนั้น

6. หนังสือแสดงผลการศึกษา (official transcript) ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

7. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา

8. หนังสือรับรองจากที่ทำงาน (ถ้าเคยทำงานแล้ว) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงาน     

 ** ถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายจากผู้ปกครองอนุญาตให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้

9. ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน (ถ้ามี) 

10. หลักฐานทางการเงิน  

** ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท     โทร.....

Read 162439 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .