Print this page

โอกาสของนักเรียนไทย
Rate this item
(0 votes)

Written by 
โอกาสของนักเรียนไทย
Published in เรียนต่อแคนาดา Tuesday, 30 June 2015 23:10

โอกาสของนักเรียนไทยในการเข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉลี่ยแล้ว หลักเกณฑ์การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมีเกณฑ์การรับค่อนข้างสูงสำหรับนักเรียนไทยทั่ว ๆ ไป และสถาบันแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดที่นั่งในการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่นักศึกษาไทยก็ยังมีโอกาส ซึ่งอาจทำได้โดย

 

1. ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาควรสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยในหลักสูตร University Transfer Program ระยะเวลา 2 ปีก่อน แล้วทำคะแนนให้ดี หลักจากนั้น Transfer เข้ามหาวิทยาลัยซึ่ง College นั้น ๆ มีโปรแกรมร่วมกันอยู่ และเรียนต่ออีก 2 ถึง 3 ปี ก็สำเร็จปริญญาตรี ซึ่งวิธีนี้จะทำได้ง่ายกว่าสมัครตรงเข้าไปในมหาวิทยาลัย

  **ส่วนคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น คือคะแนน TOEFL 213 ขึ้นไป

 

2. สำหรับระดับปริญญาโท สถานศึกษาต้องการคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ประมาณ 2.5 – 3.0 หรือใกล้เคียง คะแนน TOEFL ประมาณ 213 - 250 ในกรณีที่ได้ คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด      นักศึกษาอาจสมัครเข้าเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน เมื่อเรียนภาษาไปประมาณ  4 – 5  เดือนแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะรู้จัก     นักศึกษาดีขึ้นจะช่วยให้การสมัครเข้าศึกษาทำได้ง่ายขึ้น

   

ส่วนการสมัครเข้าศึกษาวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท หรือ MBA

นั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ต้องมีคะแนน TOEFL 213 – 250 โดยเฉลี่ยสถานศึกษาจะรับคะแนน TOEFL ประมาณ 230 ส่วนคะแนน GMAT โดยเฉลี่ย 550 

 

 ** สำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนภาษาก่อน สามารถสมัครได้ทั้งในสถาบันภาษา ของเอกชนและรัฐบาล สำหรับสถาบันภาษาของเอกชน กระทรวงศึกษาธิการของ ประเทศแคนาดา เป็นผู้ควบคุมดูแล จึงมีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งของรัฐและเอกชน จะแตกต่างกันที่ค่าเล่าเรียนและหลักสูตรเท่านั้น เช่น สถาบันภาษาของเอกชนจะเปิดรับทุกเดือนตลอดปี และมักจะเปิดเรียนในวันจันทร์แรกของเดือน แต่สถาบันภาษาในมหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนเป็นช่วง ๆ เท่านั้น

   

Note: นอกจากนี้บางสาขาวิชา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ จะไม่เปิดรับ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิชาชีพในระดับแรก เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนและนักศึกษาแคนาดาเองก็สมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้ แต่สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทขึ้นไปนั้น ไม่มีข้อจำกัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 

Read 43599 times
Super User