ระบบการศึกษาใน Canada
Rate this item
(0 votes)

ระบบการศึกษาใน Canada
Published in เรียนต่อแคนาดา Tuesday, 30 June 2015 22:52

การศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละมณฑลตามกฎหมายของแคนาดา ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 – 5 ปี และใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ทั้งนี้แล้วแต่สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษา ตั้งแต่ช่วงเดือน กันยายนถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11, 12 หรือ (OAC) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้น ๆ เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือCEGEP ของควิเบค

ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

การรับเข้าเรียน มี 2 ช่วงคือ เดือนกันยายน และต้นเดือนมกราคม / ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่โรงเรียนบางแห่งจะยึดหยุ่นให้กับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาต่างชาติในการรับสมัครเรียน ซึ่งอาจเปิดรับตลอดปีหรือปีหนึ่งหลาย ๆครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน  นักเรียนต่างชาติที่สนใจและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับประถมและมัธยม หากต้องการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ควรติดต่อไปยังกระทรวงศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา หรือนักเรียนจะติดต่อโดยตรงไปยังสำนักงานกลางของแต่ละโรงเรียน เพื่อขอรับใบสมัคร รวมทั้งระเบียบการต่าง ๆ ในการสมัครเข้าเรียนได้  

Application Deadline = 2.5 เดือนก่อนวันเปิดเรียน  

   

ในโรงเรียนรัฐบาลจะไม่มีหอพักนักเรียน นักเรียนจะต้องหาที่พักเอง แต่โรงเรียนบางแห่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลหาที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยอาจจะจัดให้พักกับครองครัวชาวแคนาดาในท้องถิ่นนั้น และนักเรียนจ่ายค่าที่พักเป็นรายเดือน (ทางสถาบัน ....... จะติดต่อและจัดหาที่พักให้กับนักเรียนทุกคน)

นอกจากนักเรียนไทยจะมีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศแคนาดาแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนด้วย สำหรับที่พักในโรงเรียนเอกชนมีหลายรูปแบบคือ อาจเป็นหอพักในโรงเรียนหรือโรงเรียนจัดให้พักกับครอบครัวชาวแคนาดาในท้องถิ่น

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษา มีหลายแบบคือ Community College หมายถึงสถาบันที่ทำการสอนทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น College of Applied Arts and Technology ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในแคนาดา สถาบันเหล่านี้มีสาขาวิชาให้เลือกมากมายและค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ไม่สูงจนเกินไป ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจบการศึกษาเร็วหรือผู้ที่มีเวลาน้อยในการเรียน สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ

 

 การศึกษาทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี

 หลักสูตรวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในด้านการค้า อุตสาหกรรมและหลักสูตรกึ่งวิชาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ หลักสูตรการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะในการเรียน  การใช้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

  ** โดยทั่ว ๆ ไป หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาจะมีการเรียนการสอนใน ระดับวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการศึกษาระดับนี้ที่มหาวิทยาลัย บางหลักสูตรสามารถเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ การเทียบโอนแต่ละที่จะมีระเบียบการโอนแตกต่างกันไป ดังนั้น นักศึกษาโปรดตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะทำการเทียบโอนหน่วยกิตด้วยตนเอง โดยต้องส่ง Curriculum (หลักสูตรการศึกษา) และ Course description (รายละเอียดวิชา) ไปด้วย

 

มหาวิทยาลัย (University)

 ภาคแรก จากเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม

 ภาคที่ 2 จากเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดภาคฤดูร้อน (Summer) (พฤษภาคม /กรกฎาคม / สิงหาคม) นักศึกษาแคนาดาส่วนใหญ่จะไม่นิยมเรียนในช่วงหยุดภาคฤดูร้อน วันหยุด : เทศกาลคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม – 2 มกราคม และหยุดอีก 2 ครั้ง คือ ในเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวสอบ

 

ระยะเวลาของการศึกษาในแต่ละหลักสูตร

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor’s degree)

โดยปกติจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 – 5 ปี ในแคนาดาจะมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่ 2 ประเภทคือ General Pass Degrees และ Honours Degree ในหลักสูตร Honours Degrees นี้ นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อ ให้มีหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรสอบ General Pass Degrees และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย หากนักศึกษาคิดจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ควรเรียนในหลักสูตรประเภท Honours Degrees ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง

   

การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีประเภท Pass Degrees ใช้เวลาเพียง 3 ปีและหลักสูตรปริญญาตรีประเภท Honours ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปีแต่ในมหาวิทยาลัยบางแห่งหลักสูตรทั้ง 2 ประเภทจะใช้เวลาในการศึกษามากกว่า 5 ปี จะเป็นหลักสูตรวิชาชีพ ซึ่งจะต้องมีการฝึกงาน โดยการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน สำหรับหลักสูตรที่จำเป็นต้องฝึกงาน คือ หลักสูตรบัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

   

2. หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree) 1 ปีครึ่ง – 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถาบันและขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรและต้อง สอบ Comprehensive Examination (สอบประมวลความรู้) หรืออาจต้องทำวิจัยหรือเขียนรายงานวิทยานิพนธ์หรืออาจทั้งเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ และงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นี้สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ด้วย

3. หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral หรือ Ph.D. Degree) ใช้เวลาในการศึกษา อย่างน้อย 2 ปี หลังปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้อง ใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอกนี้ จะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน การร่วมสัมมนาทางวิชาการ   การค้นคว้างานวิจัย  การเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co-op Education)

การศึกษาภาคปฏิบัติหรือการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง เพราะหากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ขาด ประสบการณ์ในการทำงาน อาจทำให้หางานทำได้ยาก ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหานี้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงมีหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานในหลายสาขา    ดังนั้น   นักศึกษาจึงต้องเรียนในหลักสูตรภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ตนเรียนอยู่ ระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาค

การศึกษาก่อนที่จะไปทำงานตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ และจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ภาคการศึกษา ฝึกงานในหลักสูตร 5 ปีของระดับปริญญาตรีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา การศึกษาระบบนี้ เป็นที่สนใจของนักศึกษามาก

 ดังนั้น จึงมีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครเรียนกันมาก การสมัครเข้าเรียนจึงยากพอสมควร และสถาบันบางแห่งไม่เปิด หลักสูตรแบบนี้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ     ดังนั้น  การสมัครเรียนจึงควรตรวจสอบก่อนว่าหลักสูตรนั้นรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนหรือไม่

การคิดคะแนน

มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา คิดคะแนนเป็น % และคะแนนผ่านคือ 50 %  

Read 44384 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .