Print this page

การขอวีซ่านักเรียน Australia
Rate this item
(0 votes)

Written by 
การขอวีซ่านักเรียน Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 22:08

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางหรือ Passport  

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว

3. Transcript ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา

4. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา เช่น ใบผ่านงาน การศึกษา เพิ่มเติม  เป็นต้น

5. Bank Statement และจดหมายรับรองของผู้สนับสนุนด้านการเงิน โดยระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน และระบุว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และเอกสารอื่น             ๆ

6. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา

7. ใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าเล่าเรียน

8. ใบเสร็จการจ่ายค่าประกันสุขภาพ

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

** ระเบียบการในเรื่องของวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ยื่นสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท .... โทร 02- 

Read 249800 times
Super User