การขอวีซ่านักเรียน Australia
Rate this item
(0 votes)

การขอวีซ่านักเรียน Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 22:08

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางหรือ Passport  

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว

3. Transcript ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา

4. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา เช่น ใบผ่านงาน การศึกษา เพิ่มเติม  เป็นต้น

5. Bank Statement และจดหมายรับรองของผู้สนับสนุนด้านการเงิน โดยระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน และระบุว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และเอกสารอื่น             ๆ

6. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา

7. ใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าเล่าเรียน

8. ใบเสร็จการจ่ายค่าประกันสุขภาพ

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

** ระเบียบการในเรื่องของวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ยื่นสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท .... โทร 02- 

Read 249850 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .