Print this page

ประเภทของสถานศึกษาใน Australia
Rate this item
(0 votes)

Written by 
ประเภทของสถานศึกษาใน Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 21:21

ประเภทของสถานศึกษาใน Australia

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้น  ระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ   จึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์   แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับคือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10)  หรือระหว่างอายุ

6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ  Year  11,  12  เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education)   ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  TAFE  ผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examinationการศึกษาทั้ง 4 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

 

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

สถาบันการศึกษาประเภทนี้ 75% จะเป็นของรัฐ อีกประมาณ 25% จะเป็นของ เอกชน ซึ่งมูลนิธิทางศาสนาเป็นผู้จัดตั้งขึ้น มีทั้งแบ่งตามเพศของผู้เข้าศึกษาคือ Boys School, Girls School และสหศึกษา (Co-education School) กระจายกันอยู่ ทั่วประเทศ

 

ระดับอุดมศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (Universities and Colleges) 

เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (Diploma) ปริญญาตรี (Bachelor&quoat;s Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ปริญญาโท(Master&quoat;s Degree) และปริญญาเอก (Doctor&quoat;s Degree)มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีอยู่ 29 แห่งกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆ เป็นของรัฐบาลจำนวน 27 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่งคือ Bond University ในรัฐQueensland และ University of Nortre Dame ในรัฐ Western Australia

 

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education ) หรือ TAFE

เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณกว่า  250  แห่ง   ให้การศึกษาที่ครอบคลุมทักษะสำคัญ ๆ

ทั้งหมด    ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม พานิชยกรรมและศิลปะ  รวมทั้งเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งระดับช่างฝึกหัด  ช่างฝีมือ  ชั้นสูง  และช่างเทคนิค  ระยะเวลาของหลักสูตรมีตั้งแต่

6 เดือนจนถึง 3 ปี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรแตกต่างกันไปเช่น

 

ประกาศนียบัตร (Certificate) 

เป็นหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน เน้นความรู้ในระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพนี้มีตั้งแต่ระดับ 1 - 4 ศึกษาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีรับจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ Year 10

 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Advanced Certificate) 

 ระยะเวลาหลักสูตร ประมาณ 1 - 2 ปี แล้วแต่สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้เรียน เน้นความรู้วิชาชีพเทคนิค รับจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ Year 10ประกาศนียบัตรชั้นสูง (Associate Dikploma) เป็นหลักสูตรครอบคลุมทั้งระดับปฏิบหัติงานและวางแผน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน รับจากผู้ที่จบ Year 12 หรือเทียบเท่าอนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ 3 ปี เป็นหลักสูตรชั้นสูงสุดที่เปิดสอนในวิทยาลัย TAFE รับจากผู้สำเร็จ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือมัธยมศึกษาจากต่างประเทศที่ออสเตรเลียเทียบเท่า Year 12 

Note: ผู้ที่จบหลักสูตร Associate Diploma และ Diploma สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโดยการโอนหน่วยกิตไปในระดับปริญญาตรีได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ ข้อตกลงระหว่างวิทยาลัย TEFE แต่ละแห่งกับมหาวิทยาลัยที่จะโอนไป 

 

  วิทยาลัยเอกชน (Private Business Colleges)

วิทยาลัยเอกชนในออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Diplomas and Certificates) เท่านั้น โดยมิได้มีการสอนถึงระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจแต่ประการใดแต่อาจได้รับการเทียบวิชาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนประเภทนี้มีระยะเวลาศึกษา

 

 

 

 

ปีการศึกษา

แตกต่างกันไปตามประเภทของสถานศึกษา 

ระดับประถมและมัธยมศึกษา 

ปีการศึกษาของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 4 เทอมคือ 

เทอม 1 เริ่มปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนเมษายน 

เทอม 2 เริ่มปลายเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม

เทอม 3 เริ่มปลายเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนกันยายน

เทอม 4 เริ่มปลายเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม 

 

วิทยาลัย TAFE

แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 Semesters คือ

Semester 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 

Semester 2 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม

 

มหาวิทยาลัย

มีทั้งระบบเทอม และ Semesters (3 เทอมและ 2 Semesters ใน 1 ปี)

ซึ่งบางมหาวิทยาลัยใช้ระบบควบ ปีการศึกษาจะเริ่มประมาณปลายเดือนมกราคม และ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน  

Read 42071 times Last modified on Monday, 29 June 2015 21:40
Super User