Print this page

ระบบการศึกษา Australia
Rate this item
(0 votes)

Written by 
ระบบการศึกษา Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 20:42

 ระบบการศึกษา Australia

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1  ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10) หรือระหว่างอายุ 6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค  และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFEผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination

ระดับอนุบาล (Pre-School)

เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม 

ระดับประถมศึกษา (Primary School)

มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี จาก Year 1 ถึงYear 6 วิชาที่สอนในระดับนี้ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรม และศาสนาเป็นวิชาเลือก

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น

-          มัธยมต้น (Junior Secondary) จาก Year 7 ถึง Year 10 เมื่อนักเรียน จบการศึกษาในระดับนี้แล้วก็สามารถออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหรือฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นใน TAFE ได้

   

-           มัธยมปลาย (Senior Secondary) คือ Year 11 และ 12 เป็นการศึกษา เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เป็นต้น โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนสี่หรือ ห้าวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับ  อุดมศึกษา    และเลือกอีกหนึ่งหรือสองวิชาเป็นวิชาเลือก

*** นักเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับนี้แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate)

   

 

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

เป็นการศึกษาวิชาเพื่อประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี ขั้นไปตามลำดับจนถึงการศึกษาขั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับนี้

จะได้รับวุฒิต่าง ๆ กันดังนี้ :

อนุปริญญา (Diploma)

มีหลักสูตร 2 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีอาจสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2  ของปริญญาตรี   ในมหาวิทยาลัยได้ปริญญาตรี(Bachelor Degree) หลักสูตรปริญญาตรีทางมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป จะมีระยะเวลา 3 ปี ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จะมีระยะเวลาศึกษา 4 ปี หลักสูตรทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ จะมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี และถ้าเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี   

 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาโท (Post Graduate Diplomas or Graduate Diplomas)

มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี  หลังปริญญาตรี  ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่ต่างสาขา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทตามปกติ

 

ปริญญาโท (Master Degree)

มีระยะเวลาศึกษา 1 - 2 ปี แล้วแต่สาขาและสถาบันการศึกษาที่จัด โครงการศึกษาระดับปริญญาโทของออสเตรเลียมี 2 แบบคือ

-          Master Degree By Research ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัย, การเสนอผลการวิจัย และการสอบ Comprehensive Exam.

 

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ปีขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะการศึกษาขั้นปริญญาเอกของออสเตรเลียเป็นโครงการวิจัย (By Research) เพียงประการเดียว

Read 59756 times Last modified on Monday, 29 June 2015 20:45
Super User