ระบบการศึกษา Australia
Rate this item
(0 votes)

ระบบการศึกษา Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 20:42

 ระบบการศึกษา Australia

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1  ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10) หรือระหว่างอายุ 6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค  และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFEผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination

ระดับอนุบาล (Pre-School)

เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม 

ระดับประถมศึกษา (Primary School)

มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี จาก Year 1 ถึงYear 6 วิชาที่สอนในระดับนี้ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรม และศาสนาเป็นวิชาเลือก

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น

-          มัธยมต้น (Junior Secondary) จาก Year 7 ถึง Year 10 เมื่อนักเรียน จบการศึกษาในระดับนี้แล้วก็สามารถออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหรือฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นใน TAFE ได้

   

-           มัธยมปลาย (Senior Secondary) คือ Year 11 และ 12 เป็นการศึกษา เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เป็นต้น โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนสี่หรือ ห้าวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับ  อุดมศึกษา    และเลือกอีกหนึ่งหรือสองวิชาเป็นวิชาเลือก

*** นักเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับนี้แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate)

   

 

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

เป็นการศึกษาวิชาเพื่อประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี ขั้นไปตามลำดับจนถึงการศึกษาขั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับนี้

จะได้รับวุฒิต่าง ๆ กันดังนี้ :

อนุปริญญา (Diploma)

มีหลักสูตร 2 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีอาจสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2  ของปริญญาตรี   ในมหาวิทยาลัยได้ปริญญาตรี(Bachelor Degree) หลักสูตรปริญญาตรีทางมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป จะมีระยะเวลา 3 ปี ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จะมีระยะเวลาศึกษา 4 ปี หลักสูตรทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ จะมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี และถ้าเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี   

 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาโท (Post Graduate Diplomas or Graduate Diplomas)

มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี  หลังปริญญาตรี  ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่ต่างสาขา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทตามปกติ

 

ปริญญาโท (Master Degree)

มีระยะเวลาศึกษา 1 - 2 ปี แล้วแต่สาขาและสถาบันการศึกษาที่จัด โครงการศึกษาระดับปริญญาโทของออสเตรเลียมี 2 แบบคือ

-          Master Degree By Research ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัย, การเสนอผลการวิจัย และการสอบ Comprehensive Exam.

 

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ปีขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะการศึกษาขั้นปริญญาเอกของออสเตรเลียเป็นโครงการวิจัย (By Research) เพียงประการเดียว

Read 59974 times Last modified on Monday, 29 June 2015 20:45

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .