เรียนต่อออสเตรเลีย

 ระบบการศึกษา Australia การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10) หรือระหว่างอายุ 6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFEผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination
ประเภทของสถานศึกษาใน Australia การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้น ระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ จึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์ แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับคือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10) หรือระหว่างอายุ 6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFE ผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examinationการศึกษาทั้ง 4…
 ที่พักอาศัยใน Australia 1.บ้านพักกับชาวออสเตรเลีย (Home stay/ Host family) เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหรือนักเรียนที่ไมได้มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักในออสเตรเลีย มักจะเลือกพักแบบนี้เนื่องจากประหยัด มีอาหาร และมีคนดูแลเปรียบเสมือนบ้าน
แอดิเลด (Adelaide) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย กับประชากรมากกว่า 1.1 ล้านคน ชื่อเมืองตั้งตามพระนามของอเดลเลดแห่งแซ็กซ-ไมนิงเก็น สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร เมืองก่อตั้งในปี ค.ศ. 1836 ในปัจจุบัน แอดิเลด มีชื่อเสียงด้านงานเทศกาลต่าง ๆ และงานกีฬา อาหาร ไวน์ และวัฒนธรรม กับชายหาดที่กว้างขวาง และยังติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
บริสเบน (Brisbane) บริสเบน (Brisbane) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนประชากรเกือบ 2 ล้านคน โดยถ้ารวมในตัวเมืองแล้วจะมีมากกว่า 2.4 ล้านคน บริสเบนเป็นเมืองที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ำบริสเบน (Brisbane River) ไหลผ่านบนที่ราบระหว่างมอร์ทันเบย์ (Moreton Bay) กับเทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great Dividing Range) ส่วนชื่อเมืองตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์โทมัส บริสเบน (Sir Thomas Brisbane)
เมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย เมืองดาร์วินนั้นเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองของธุรกิจต่างๆ
โกลด์โคสต์ ของออสเตรเลียเป็นเมืองอันทันสมัยที่เต็มไปด้วยอาคารสูงระยับรอบ ๆ หาดที่สวยงาม รวมถึงหาดที่ได้รับการขนานนามว่า ‘Surfers Paradise’ (สวรรค์ของนักโต้คลื่น) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของออสเตรเลีย และเป็นอันดับสองของรัฐควีนส์แลนด์ ด้วยหาดทรายสีทองไกลสุดลูกหูลูกตา
การเปิดบัญชี สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อออสเตรเลียเป็นระยะเวลานาน ควรเปิดบัญชีกับธนาคารในประเทศออสเตรเลียเพื่อความสะดวกด้านการเงินในขณะที่ศึกษาอยู่ซึ่งสามารถเปิดบัญชีได้เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ความจำเป็นในการเปิดบัญชี คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่าครั้งต่อไป, เอาไว้ยื่นขอโทรศัพท์มือถือ (แบบ Plan), เอาไว้ทำสัญญาเช่าบ้าน, สามารถซื้อของโดยใช้บัตร ATM แทนเงินสดได้เกือบทุกร้านค้า ** การพิจารณาเปิดบัญชีให้น้องๆ ธนาคารจะให้คะแนนจากเอกสารที่น้องๆ ยื่นขอเปิดบัญชี ซึ่งคะแนนรวมต้องครบ 100 คะแนน เช่น หนังสือเดินทางได้ 70 คะแนน , บัตรนักศึกษได้ 40 คะแนน , ใบขับขี่ได้ 40 คะแนน เป็นต้น เอกสารที่ต้องใช้เปิดบัญชี 1. หนังสือเดินทาง 2. จดหมายรับรองจากสถาบัน อาทิเช่น บัตรนักเรียน, จดหมายจากสถาบันที่ยืนยันว่าเป็นนักเรียนของสถาบันนั้นๆ, ใบ COE (Confirmation of Enrolment) 3. เงินสดไม่ต่ำกว่า…
เอกสารประกอบการขอวีซ่า 1. หนังสือเดินทางหรือ Passport 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3. Transcript ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 4. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา เช่น ใบผ่านงาน การศึกษา เพิ่มเติม เป็นต้น 5. Bank Statement และจดหมายรับรองของผู้สนับสนุนด้านการเงิน โดยระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน และระบุว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และเอกสารอื่น ๆ 6. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา 7. ใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าเล่าเรียน 8. ใบเสร็จการจ่ายค่าประกันสุขภาพ 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ** ระเบียบการในเรื่องของวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ยื่นสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท .... โทร 02- 
เมลเบิร์น (Melbourne) เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย เมลเบิร์นก่อตั้งใน พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน (พ.ศ. 2549)
 ข้อมูลทั่วไป Australia เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ ครอบคลุมทั้งทวีป ตั้งอยู่บนซีกโลกใต้ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีเมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เป็นเมืองหลวง ประกอบด้วยรัฐ 6 รัฐ และเขตการ ปกครองตนเอง 2 เขต คือ New South Wales (NSW): Sydney Victoria (VIC): Melbourne Queensland (QLD) : Brisbane Western Australia (WA) : Perth South Australia (SA) : Adelaide Tasmania (TAS) : Hobert Northern Territory (NT)…
เพิร์ท (Perth) เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย มีประชากรอาศัยอยู่ 1.9 ล้านคนโดยประมาณ ทำให้เพิร์ทเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเป็น 3 ใน 4 ของรัฐ ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่อันดับที่ 4 ในออสเตรเลีย ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำสวอน (Swan River) เป็นเมืองทันสมัย ในเมืองมีตึกสูงใหญ่ เพิร์ทจะอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดอีกด้วย
ซิดนีย์(Sydney) เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์ ตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2331 บนหาดฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียเมื่ออาร์เธอร์ ฟิลิปป์ และลูกเรือขึ้นฝั่งและอ้างกรรมสิทธิ์ของอังกฤษเหนือดินแดนออสเตรเลีย

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .